Over VBU

DE VERENIGING BEWONERS UILENSTEDE

 

Wat is de VBU?

De Vereniging Bewoners Uilenstede (VBU) is de huurdersorganisatie voor iedereen die bij DUWO huurt en op Uilenstede woont. Het bestuur komt op voor de belangen van alle huurders op Uilenstede. Dit gebeurt op verschillende manieren. Zo voert de VBU verschillende overleggen met allerlei organisaties en denkt en beslist zij mee over het beleid van DUWO. Daarnaast heeft de VBU een commissie die feesten en activiteiten organiseert. Zie hier de Activiteiten! Verder vervult de VBU de rol van bewonerscommissie, waarbij zij meldingen van huurders over gebreken aan hun woning met DUWO bespreekt. Tot slot is de VBU ook een wijkplatform van de gemeente Amstelveen. Dat houdt in dat we ook voor jouw belangen als inwoner van Amstelveen opkomen en budget krijgen om de leefbaarheid in de wijk te stimuleren. Lees hieronder hoe wij dat allemaal doen.

 

Wat doet de VBU voor jou?

De belangrijkste zaken op een rij:

 

 

Hoe behartigt de VBU jouw belangen?

De VBU komt op voor jouw belangen en doet door middel van haar rechten en plichten die voortvloeien uit de Wet op het overleg huurders verhuurders (ook wel WOHV of ‘Overlegwet’). Daarin is geregeld dat elke huurdersorganisatie recht heeft op het geven van advies, het recht op informatie en het recht op instemming. Zie hier meer informatie.

 

Het recht op het geven van een advies bestaat wanneer DUWO bepaalde beleidswijzigingen wil doorvoeren en deze gevolgen hebben voor haar huurders. In dat geval moet zij de huurdersorganisatie raadplegen en haar om advies vragen. De VBU analyseert het beleidsvoornemen en schrijft een officieel advies waarin zij opkomt op voor de huurdersbelangen. In het geval van het geven van advies op centraal niveau (CHO) werkt de VBU samen met de andere huurdersorganisaties. Zie hier alle recente adviezen

 

Naast rechten zijn er ook plichten opgenomen in de WOHV. Voorbeelden zijn dat het bestuur van een huurdersorganisatie moet worden gekozen of aangewezen door de achterban en dat de organisaties representatief moet zijn. Dit betekent dat er Algemene ledenvergaderingen worden gehouden (ALV) waarbij je je over deze zaken kan uiten en je tevens stemrecht hebt. Daarnaast kan je ons altijd bereiken met allerlei problemen of vragen omtrent het huren en wonen op Uilenstede. Zie hier onze contactgegevens.

 

Tot slot zijn er nog rechten opgenomen in de Woningwet 2015. Daar is onder andere opgenomen dat de huurdersorganisaties een bindende voordracht kan doen voor minstens een derde van de Raad van Toezicht van DUWO. Zie hier meer informatie 

 

Partijen belangenbehartiging

Om onze taken zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, werkt de VBU actief samen met allerlei verschillende soorten partijen. Hieronder staan enkele partijen waarmee we samenwerken en voorbeelden van onderwerpen die speelden:

 • DUWO Uilenstede
  • Voorbeelden van thema’s zijn gangcontroles, renovatie, servicekostenafrekening, fietsparkeerplaatsen.
 • Gemeente Amstelveen
  • Voorbeelden van thema’s zijn veiligheid op de campus en afvalvoorzieningen.
 • CHO / DUWO breed (Leiden, Delft, Den Haag, Amsterdam, Amstelveen, bestuur DUWO)
  • Voorbeelden van thema’s zijn: nieuwe contracten internationale studenten, cameratoezicht, verkoopbeleid, duurzaamheid, klantcontact.
 • Politie en brandweer
  • Voorbeelden van thema’s zijn tegengaan van overlastgevende jongeren op feesten, voorlichting, veiligheidscampagne.
 • Onderwijsinstellingen
  • Voorbeelden van thema’s zijn nieuwe contracten internationale studenten en introductiedagen.
 • Welzijnsorganisaties
  • Voorbeelden van thema’s zijn casusoverleggen m.b.t. (sociale) problematiek.

 

We werken met alle partijen samen in verschillende samenwerkingsvormen. De belangrijkste structuur kan je zien het onderstaande overzicht van onze organisatie en ons netwerk.

Bewonerscommissie

De VBU is naast een huurdersorganisatie ook een bewonerscommissie (zie eveneens de WOHV). In die rol voeren we elke maand een overleg met DUWO, waarbij we alle meldingen bespreken van klachten van huurders omdat hun woning gebreken heeft (lekkage, te hoge binnentemperatuur etc.). Het gaat dan wel om gevallen waarbij de huurder geen gehoor bij DUWO heeft gekregen of niet tevreden is met de afhandeling. Ervaar jij ook een gebrek aan je woning? Dien dan snel een reparatieverzoek n bij DUWO. Wanneer je problemen niet wordt opgelost of wanneer je in de afhandeling ervaart kan je altijd ons bereiken! Daarnaast heeft DUWO ook een klachtformulier .

 

Er kunnen zich gevallen voordoen waarbij de gebreken aan je woning niet worden verholpen of wanneer je op andere wijze een groot probleem ervaart met DUWO. In het geval dat je dan echt geen oplossing meer ziet, kan je een procedure starten bij de Huurcommissie . De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie voor het voorkomen, helpen oplossen en formeel beslechten van geschillen tussen huurders en verhuurders. Zij doet een bindende uitspraak over je probleem. De kosten voor een huurder bedragen slechts 25 euro.

 

Wijkplatform

Zoals hierboven beschreven komt de VBU bij DUWO op voor de belangen van haar huurders. Naast dat jij als bewoner van Uilenstede huurder bij DUWO bent, ben jij natuurlijk ook inwoner van de gemeente Amstelveen. Doordat de VBU een wijkplatform is, kan zij ook op gemeentelijk niveau opkomen voor de belangen van alle Uilenstedenaren! Zo hebben we regelmatig met de gemeente contact over allerlei woonzaken. Voorbeelden daarvan zijn de afvalvoorziening, veiligheid, parkeerbeleid en het openbaar vervoer. Tevens krijgen wij jaarlijks een budget waarmee we de leefbaarheid in de wijk kunnen stimuleren. Al vele jaren gebruiken we dit geld om het populaire jaarlijkse festival Thuisfront (voorheen Uilenfest) te organiseren.

 

Bewonersinitiatievengroep

Naast de rol van wijkplatform is de VBU ook op een tweede manier betrokken Uilenstede als wijk van Amstelveen. De VBU is namelijk een Bewonersinitiatievengroep (BIG). Dat betekent er jaarlijks door de gemeente Amstelveen een budget beschikbaar wordt gesteld om jouw idee voor een activiteit in de wijk te financieren. Het moet dan gaan om een activiteit (eenmalig of vaker) die voor meerdere bewoners van Uilenstede toegankelijk is en die ten goede komt aan de leefbaarheid. Dus denk aan het organiseren van een Whiskey-proeverij, van workshops of een spellendag. Heb jij een leuk idee voor Uilenstede en heb je daar geld voor nodig? Neem dan contact met ons op! Zie hier meer informatie.

 

Externe links

 1. http://wetten.overheid.nl/BWBR0009810/2015-07-01
 2. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/rechten-huurdersorganisatie-bewonerscommissie
 3. http://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/2018-06-13
 4. http://www.woningwet2015.nl
 5. https://www.duwo.nl/ik-huur/reparaties-en-klachten/reparatieverzoek/
 6. https://www.duwo.nl/ik-huur/reparaties-en-klachten/klacht-over-duwo/
 7. https://www.huurcommissie.nl